Opinion leader meeting 2016.

15-17.9.2016. Vittoria, Španjolska – Međunarodni sastanak vodećih kliničara i znanstvenika koji su Opinion leaderi za BioTechnology Institute PRGF tehnologiju i implantate.